• Date: 20/12/2017 20:30
  • Location: Gamaliya, sapir park - arava (Map)